Phân tích một số thành thừa số nguyên tố bằng máy tính Casio fx-580VN X

Tính năng FACT trong máy tính Casio fx-580VN X cho phép chúng ta phân tích một số tự nhiên thành thừa số nguyên tố. Số được phân tích cần có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 9~999~999~999

Tính năng FACT chỉ hoạt động trong phương thức tính toán Calculate

1 Phân tích một số thành thừa số nguyên tố

Ví dụ 1

Phân tích số 9~999~999~999 thành thừa số nguyên tố

Bước 1 Nhập số 9~999~999~999 vào máy tính

Bước 2 Nhấn phím =

Bước 3 Nhấn phím FACT (nhấn phím SHIFT rồi nhấn phím )

Vậy 9~999~999~999=3^2 \times 11 \times 41 \times 271 \times 9~091

2 Chú ý

Số tự nhiên nào rơi vào một trong hai trường hợp bên dưới thì không thể phân tích được (cho dù số này nhỏ hơn hoặc bằng 9~999~999~999)

  • Một thừa số trong các thừa số nguyên tố có giá trị từ 1~018~081 tức 1009^2 trở lên
  • Hai, ba, bốn, …, thừa số trong các thừa số nguyên tố có nhiều hơn ba chữ số

Phần không phân tích được sẽ nằm trong dấu ngoặc đơn khi máy tính xuất kết quả ra màn hình

Ví dụ 2

Phân tích số 1~23~456~789 thành thừa số nguyên tố

Tính năng FACT không thể phân tích số 1~23~456~789 thành thừa số nguyên tố vì số 1~23~456~789 có hai thừa số có đến bốn chữ số

Thật vậy phân tích bằng WolframAlpha ta được 1~23~456~789=3^2 \times 3607 \times 3803

3 Thuật giải kiểm tra một số tự nhiên từ 1 018 091 trở lên có là số nguyên tố

Ví dụ 3

Kiểm tra số 1~018~097 có là số nguyên tố

Bước 1 Gán giá trị 1~018~097 vào biến nhớ x

Bước 2 Nhập biểu thức \dfrac{x}{Int(\sqrt{x})} => nhấn phím =

Mục đích của Bước 2 là tìm ra giá trị dừng của thuật giải. Ở đây thuật giải sẽ dừng khi gặp giá trị 1~009.015857

Bước 3 Nhấn phím x => nhấn phím =

Bước 4 Nhập biểu thức \dfrac{x}{x \div Ans + 2} => nhấn phím = liên tục đến khi nào gặp giá trị 1~009.015857 thì dừng

Quan sát màn hình kết quả ta nhận thấy từ phím = đầu tiên đến phím = cuối cùng không có kết quả nào có giá trị là một số tự nhiên nên số 1~018~097 là số nguyên tố

Tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất bằng máy tính Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *