Tính toán thống kê bằng máy tính Casio fx-580VN X

This entry is part 14 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Phương thức tính toán Statistics cho phép chúng ta nhập số liệu thống kê vào máy tính. Tự động tính toán tìm ra các số đặc trưng như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, …

Casio fx-580VN X hỗ trợ 8 loại tính toán thống kê nhưng do thời gian và kiến thức có hạn nên mình chỉ trình bày một loại duy nhất là 1 – Variable

Công việc đầu tiên cần làm trước khi nhập số liệu là xác định xem có cột Freq – Tần số hay không

Công việc này phụ thuộc vào số liệu thống kê của bạn được trình bày dưới dạng bảng thống kê thuần túy hay bảng phân bố tần số. Nếu là bảng thống kê thuần túy thì không, ngược lại thì có

1 Nhập số liệu thống kê và hiển thị các số đặc trưng

Cho bảng phân bố tần số Năng suất lúa hè thu năm 1996 của 24 tỉnh. Tìm trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn

Năng suất lúaTần số
251
301
359
405
458
Cộng24
Chú ý 1

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím 6 để chọn phương thức Statistics

Bước 3 Chọn 1-Variable

Bước 4 Nhập các số liệu của cột Năng suất lúa

Nhập số liệu thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập số liệu cuối cùng => nhấn phím =

Bước 5 Nhập giá trị của cột Tần số

Bước 5.1 Sử dụng các phím , , ,  di chuyển con trỏ soạn thảo đến ô đầu tiên của cột Freq

Bước 5.2 Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím = => … => nhập giá trị cuối cùng => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím OPTN

Bước 7 Chọn 1-Variable Calc

2 Màn hình soạn thảo thống kê và Màn hình tính toán thống kê

Vậy trung bình cộng \bar{x}=38.75, phương sai \sigma^2_x = 29.6875 và độ lệch chuẩn \sigma_{x} = 5.448623679

Phương thức Statistics cung cấp cho chúng ta hai màn hình làm việc là Màn hình soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê. Với mỗi màn hình phím OPTN sẽ có các tính năng tương ứng

Màn hình soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê
 • Select Type thay đổi loại thống kê
 • Editor chỉnh sửa số liệu
 • 1-Variable Calc hiển thị các số đặc trưng
 • Statistics Calc chuyển đến Màn hình tính toán thống kê
 • Select Type thay đổi loại thống kê
 • 1-Variable Calc hiển thị các số đặc trưng
 • Data chuyển đến Màn hình soạn thảo thống kê
 • Summation
 • Variable
 • Min/ Max
 • Norm Dist

3 Các thao tác với Màn hình soạn thảo thống kê

3.1 Thay đổi số liệu

Bước 1 Sử dụng các phím , , ,  di chuyển con trỏ soạn thảo đến ô cần thay đổi

Bước 2 Nhập số liệu mới

Bước 3 Nhấn phím = để cập nhật

3.2 Chèn thêm dòng

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn Editor

Bước 3 Chọn Insert Row

Dòng được chèn sẽ nằm phía trên con trỏ soạn thảo

3.3 Xóa số liệu

3.3.1 Xóa một dòng

Bước 1 Sử dụng các phím , , ,  di chuyển con trỏ soạn thảo đến dòng cần xóa

Bước 2 Nhấn phím DEL

3.3.2 Xóa toàn bộ

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn Editor

Bước 3 Chọn Delete All

4 Các loại tính toán thống kê

1-VariableBiến đơn (x)
y=a+bxBiến đôi (x, y) hồi quy tuyến tính
y=a+bx+cx^2Biến đôi (x, y) hồi quy bậc hai
y=a+b \cdot ln(x)Biến đôi (x, y) hồi quy logarit
y=a \cdot e^\wedge(bx)Biến đôi (x, y) e hồi quy hàm số mũ
y=a \cdot b^\wedge xBiến đôi (x, y) ab hồi quy hàm số mũ
y=a \cdot x^\wedge bBiến đôi (x, y) hồi quy lũy thừa
y=a+b/xBiến đôi (x, y) hồi quy nghịch đảo

5 Các số đặc trưng

\Sigma xTổng của dữ liệu
\Sigma x^{2}Tổng bình phương của dữ liệu
\bar{x}Giá trị trung bình
\sigma^2_xPhương sai (Đại số 10)
\sigma_{x}Độ lệch chuẩn (Đại số 10)
s^{2}_xPhương sai
s_{x}Độ lệch chuẩn
nSố mẫu
min(x)Giá trị nhỏ nhất
Q_1Tứ phân vị thứ nhất
MedSố trung vị
Q_3Tứ phân vị thứ ba
max(x)Giá trị lớn nhất

6 Lưu ý

 • Số dòng trong Màn hình soạn thảo thống kê phụ thuộc vào loại tính toán thống kê và thiết lập của cột Freq
 Không có cột FreqCó cột Freq
Biến đơn160 dòng80 dòng
Biến đôi80 dòng53 dòng
 • Số liệu thống kê sẽ bị xóa khi chúng ta thoát khỏi phương thức Statistics, thay đổi loại thống kê, thay đổi thiết lập của cột Freq
 • Bất cứ khi nào miễn trong phương thức Statistics nếu chúng ta nhấn phím AC (1 hoặc 2 lần) thì Màn hình tính toán thống kê sẽ xuất hiện
<< Tính toán véc-tơ bằng máy tính Casio fx-580VN XTạo bảng số bằng máy tính Casio fx-580VN X >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *