Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
CASIO fx-580VN X

Phép tính nâng cao của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Bài này thuộc phần 8 trong 18 phần của series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Phép tính nâng cao của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các phép tính nâng cao của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Các phép tính nâng cao sẽ được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng thông qua các hàm của CASIO fx 580 VN X

1 Số π

Nhấn phím SHIFT => nhấn phím \times 10^x để nhập số π vào máy tính cầm tay

Giá trị của số π hiển thị trên màn hình là 3,141592654 tuy nhiên giá trị tính toán là 3,14159265358980

2 Số e

Nhấn phím ALPHA => nhấn phím \times 10^x để nhập số e vào máy tính cầm tay

Giá trị của số e hiển thị trên màn hình là 2,718281828 tuy nhiên giá trị tính toán là 2,71828182845904

3 Hàm số lượng giác sin, cos, tan

Chẳng hạn mình cần tính giá trị lượng giác sin của 90 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 xác định đơn vị góc được cài đặt

Quan sát chỉ báo trên màn hình ta thấy có chỉ báo D có nghĩa là đơn vị góc đang được cài đặt là độ

Bước 2 nhấn phím sin => nhập 90 => nhấn phím =

Xem thêm Giá trị lượng giác sin, cos, tan

4 Hàm số lượng giác ngược arcsin, arccos, arctan

Chẳng hạn mình cần tìm độ lớn của góc \alpha biết giá trị lượng giác sin của góc \alpha\frac{\sqrt{2}}{2}}

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím \sin^{-1}

Bước 2 nhập \frac{\sqrt{2}}{2} => nhấn phím =

Xem thêm Hàm số lượng giác ngược arcsin, arccos, arctan

5 Phép toán logarit

Giả sử mình cần tính \log_{159} 31 thì thực hiện tuần tự theo các chỉ dẫn bên dưới

Nhấn phím  => nhập cơ số 159 => nhấn phím  => nhập 31 => nhấn phím =

Xem thêm Phép toán logarit, log và ln

6 Tích phân

Chẳng hạn mình cần tính tính phân \int_1^2 x^2+2x+3 dx thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím 

Bước 2 nhập hàm số cần tính tích phân vào máy tính cầm tay

Bước 2.1 nhập hàm số dưới dấu tích phân x^2+2x+3

Bước 2.2 nhấn phím  => nhập cận dưới 1

Bước 2.3 nhấn phím  => nhập cận trên 2

Bước 3 nhấn phím = để xem kết quả

Xem thêm Tích phân

7 Đạo hàm tại một điểm

Chẳng hạn mình cần tính f'(1) biết f(x)=x^2+2x+3 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím 

Bước 2 nhập hàm số và nhập điểm cần tính đạo hàm vào máy tính cầm tay

Bước 2.1 nhập x^2+2x+3 vào máy tính cầm tay

Bước 2.2 nhấn phím 

Bước 2.3 nhập 1

Bước 3 Nhấn phím = để xem kết quả

Xem thêm Đạo hàm tại một điểm

8 Tổng của dãy số

Chẳng hạn mình cần tính \sum_1^{10} x^2+2x+3 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím x

Bước 2 nhập số hạng tổng quát x^2+2x+3

Vì máy tính cầm tay không có biến nhớ n nên chúng ta sẽ sử dụng biến nhớ x

Bước 3 nhấn phím  => nhập cận dưới 1

Bước 4 nhấn phím  => nhập cận trên 10

Bước 5 nhấn phím =

Xem thêm Tổng của dãy số

9 Tích của dãy số

Chẳng hạn mình cần tính \prod_1^{10} x^2+2x+3 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím x

Bước 2 nhập x^2+2x+3

Vì máy tính cầm tay không có biến nhớ n nên chúng ta sẽ nhập biến nhớ x

Bước 3 nhấn phím  => nhập cận dưới 1

Bước 4 nhấn phím  => nhập cận trên 10

Bước 5 nhấn phím =

Vậy \prod_1^{10} x^2+2x+3 = 4272295548416544

Xem thêm Tích của dãy số

10 Pol – Tọa độ chữ nhật

Chẳng hạn mình cần chuyển tọa độ (\sqrt{2}, \sqrt{2}) sang tọa độ cực thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím +

Bước 2 nhập hoành độ \sqrt{2}

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập trung độ \sqrt{2}

Bước 5 nhấn phím =

Xem thêm Pol chuyển đổi tọa độ chữ nhật sang tọa độ cực

11 Rec – Tọa độ cực

Chẳng hạn mình cần chuyển tọa độ (\sqrt{2}, 45) sang tọa độ chữ nhật thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím 

Bước 2 nhập độ dài thẳng \sqrt{2}

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập độ lớn góc 45

Bước 5 nhấn phím =

Xem thêm Rec chuyển đổi tọa độ cực sang tọa độ chữ nhật

12 ! – Giai thừa (hoán vị)

Chẳng hạn mình cần tính giai thừa, số các hoán vị của 9 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập 9 vào máy tính cầm tay

Bước 2 nhấn phím SHIFT => nhấn phím x^{-1}

Bước 3 nhấn phím = để xem số các hoán vị / giai thừa của n phần tử

Xem thêm Giai thừa (hoán vị)

13 Abs – Giá trị tuyệt đối

Giả sử mình cần tính giá trị tuyệt đối của 647-79+127 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới …

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím (

Bước 2 nhập 647-79+127 vào máy tính cầm tay

Bước 3 nhấn phím = để xem kết quả

Xem thêm Giá trị tuyệt đối

14 Ran# – Số ngẫu nhiên

Chẳng hạn mình cần tạo ra một số ngẫu nhiên từ 0.000 đến 0.999 thực hiện hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím 

Bước 2 nhấn phím =

15 RanInt – Số nguyên ngẫu nhiên

Chẳng hạn mình cần tạo một số nguyên ngẫu nhiên có hai chữ số thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Dễ thấy số nguyên ngẫu nhiên cần tạo thuộc đoạn từ 10 đến 99

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím 

Bước 2 nhập 10 => nhấn phím SHIFT => nhấn phím ) => nhập 99

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm Số ngẫu nhiên, số nguyên ngẫu nhiên

16 nPr – Chỉnh hợp

Chẳng hạn mình cần tính số các chỉnh hợp chập 7 của 9 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập 9 vào máy tính cầm tay

Bước 2 nhấn phím SHIFT => nhấn phím \times

Bước 3 nhập 7 vào máy tính cầm tay

Bước 4 nhấn phím = để xem số các chỉnh hợp chập k của n phần tử

Xem thêm Chỉnh hợp

17 nCr – Tổ hợp

Chẳng hạn mình cần tính số các tổ hợp chập 3 của 33 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập 33 vào máy tính cầm tay

Bước 2 nhấn phím SHIFT => nhấn phím \div

Bước 3 nhập vào máy tính cầm tay

Bước 4 nhấn phím = để xem số các tổ hợp chập k của n phần tử

Xem thêm Tổ hợp

18 GCD – Ước chung lớn nhất

Chẳng hạn mình cần tìm ước chung lớn nhất của 213 của 947 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím \times

Bước 2 nhập 213 => nhấn phím SHIFT => nhấn phím ) => nhập 947

Bước 3 nhấn phím = để xem kết quả

Xem thêm Ước chung lớn nhất

19 LCM – Bội chung nhỏ nhất

Chẳng hạn mình cần tìm bội chung nhỏ nhất của 213 của 947 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím \div

Bước 2 nhập 213 => nhấn phím SHIFT => nhấn phím ) => nhập 947

Bước 3 nhấn phím = để xem kết quả

Xem thêm Bội chung nhỏ nhất

20 Int – Số nguyên của giá trị

Chẳng hạn mình cần lấy phần nguyên của \sqrt{34} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím +

Bước 2 nhập \sqrt{34}

Bước 3 nhấn phím =

21 Intg – Số nguyên lớn nhất không vượt quá giá trị

Chẳng hạn mình cần xác định số nguyên lớn nhất không vượt quá giá trị -\sqrt{349} thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím 

Bước 2 nhập -\sqrt{349}

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm Phần nguyên của giá trị, số nguyên lớn nhất không vượt quá giá trị (hàm phần nguyên)

22 Hằng số khoa học

Chẳng hạn mình cần tra cứu vận tốc ánh sáng trong chân không thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím 7

Bước 2 nhấn phím 1 để chọn Universal

Bước 3 nhấn phím 3 để chọn C_o tức hằng số vận tốc ánh sáng trong chân không

Bước 4 nhấn phím =

Xem thêm Tra cứu giá trị của các hằng số khoa học

23 Chuyển đổi đơn vị đo lường

Chẳng hạn mình cần chuyển đổi 179 in sang cm thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 nhập 197

Bước 2 nhấn phím SHIFT => nhấn phím 8 => nhấn phím để chọn Length => nhấn phím 1 để chọn in▸cm

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím =

Xem thêm Chuyển đổi đơn vị đo lường

24 Lời kết

Đến đây mình đã hoàn thành công việc hướng dẫn sơ lược về các phép tính nâng cao trên máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X

Chi tiết và đầy đủ về cách sử dụng các tính nâng / các hàm bạn vui lòng nháy chuột vào liên kết tương ứng

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo

Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích …
Bài viết cùng Serie<< Ans, PreAns và biến nhớ độc lập M của CASIO fx 580 VN XSử dụng tính năng CALC của máy tính cầm tay CASIO fx 580 VN X >>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *