Tính năng CALC và các ứng dụng của nó

This entry is part 9 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Tính năng CALC cho phép chúng ta gán giá trị (số thực hoặc số phức) vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó

Tính năng này không bao giờ được sử dụng một mình mà bắt buộc phải kết hợp với các biến nhớ (A, B, C, D, E, F, x, y, z)

Ngoài ra tính năng chỉ khả dụng trong phương thức Calculatephương thức Complex

1 Các loại biểu thức được hỗ trợ

Tính năng CALC hỗ trợ chúng ta tất cả 4 loại biểu thức là một biến, nhiều biến, đa biểu thứcbiểu thức có dạng <biến>=<biểu thức>

1.1 Biểu thức một biến

Ví dụ 1.1.1

Tính giá trị của biểu thức x^2+2x+3 khi x=2

Bước 1 Nhập biểu thức vào máy tính

Bước 2 Nhấn phím CALC

Bước 3 Nhấn phím 2

Bước 4 Nhấn phím =

Bước 5 Nhấn phím =

Ví dụ 1.1.2

Tính giá trị biểu thức x^3+2x^2+3x+4 khi x=2, x=3, x=5

Thực hiện tương tự như các bước trên chúng ta sẽ thu được giá trị của biểu thức tại x=2

Để tính giá trị của biểu thức tại x=3, x=5 chúng ta thực hiện lại bắt đầu từ Bước 2

1.2 Biểu thức nhiều biến

Ví dụ 1.2.1

Tính giá trị biểu thức x^2+2xy+y^2 tại x=\dfrac{1}{2}, y=\dfrac{2}{5}

Bước 1 Nhập biểu thức vào máy tính

Bước 2 Nhấn phím CALC

Bước 3 Nhập \dfrac{1}{2}

Bước 4 Nhấn phím =

Bước 5 Nhập \dfrac{2}{5}

Bước 6 Nhấn phím =

Bước 7 Nhấn phím =

Ví dụ 1.2.2

Tính giá trị biểu thức \sin(x)+\cos(y) tại x=\dfrac{\pi}{2}, y=\dfrac{\pi}{4}

Thiết lập đơn vị góc mặc định là ra-đi-an trước khi thực hiện

1.3 Đa biểu thức

Bạn có thể sử dụng tính năng : để tính giá trị của nhiều biểu thức cùng một lúc

Ví dụ 1.3

Tính giá trị của biểu thức x+2x^2+2x+3 tại x=9

Bước 1 Nhập biểu thức thứ nhất

Bước 2 Nhấn phím :

Bước 3 Nhập biểu thức thứ nhì

Bước 4 Nhấn phím CALC

Bước 5 Nhấn phím 9

Bước 6 Nhấn phím =

Bước 7 Nhấn phím =

Bước 8 Nhấn phím =

Vậy giá trị của biểu thức x+2x^2+2x+3 tại x=9 lần lượt là 11102

Chú ý 1.3
  • Có bao nhiêu biểu thức sẽ nhấn bấy nhiêu phím =
  • Số lượng phím = bắt đầu tính từ Bước 7

2 Sai lầm cần tránh

Ví dụ 2

Tính giá trị biểu thức \sqrt{x^2+2x+3} tại \dfrac{2+\sqrt{3}}{5}

Vậy giá trị biểu thức \sqrt{x^2+2x+3} tại \dfrac{2+\sqrt{3}}{5}3.632968617

Kết quả trên là SAI

Vì sau khi nhấn phím CALC máy tính chuyển từ MathI sang LineI nên khi bạn nhập như trên máy sẽ hiểu là 2+\dfrac{\sqrt{3}}{5}

Cách khắc phục là thêm dấu ngoặc đơn hoặc gán \dfrac{2+\sqrt{3}}{5} vào biến nhớ

Cách 1 Thêm dấu ngoặc đơn

Cách 2 Gán vào biến nhớ A

3 Ứng dụng trong giải thuật lập trình

Ngoài ứng dụng cơ bản là tính giá trị của biểu thức, tính năng CALC khi kết hợp với bộ nhớ Ans, bộ nhớ PreAns, bộ nhớ độc lập M tính năng SOLVE còn có rất nhiều ứng dụng

Tiêu biểu nhất ứng dụng trong các giải thuật lập trình như chia sơ đồ Hoocne, tính nhanh giá trị liên phân số tính nhanh giá trị của biểu thức có căn thức

3.1 Chia sơ đồ Hoocne

Ví dụ 3.1

Tìm thương và dư khi chia đa thức 2x^6+3x^5+5x^4+7x^3+11x^2+13x+17 cho đa thức x-19

Bước 1 Nhấn phím 2 => nhấn phím =

Bước 2 Nhập biểu thức 19Ans+x

Bước 3 Nhấn phím CALC

Bước 4 Nhấn phím 3

Bước 5 Nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Bước 7 Quay lại thực hiện bắt đầu từ Bước 3 cho các số 5, 7, 11, 13, 17

Vậy đa thức thương là 2x^5+41x^4+784x^3+14903x^2+283168x+5380205 và dư là 102223912

3.2 Tính nhanh giá trị biểu thức có chứa căn thức có quy luật

Ví dụ 3.2

Tính giá trị của biểu thức \sqrt[3]{3+\sqrt[3]{5+\sqrt[3]{7+\sqrt[3]{11+\sqrt[3]{13+\sqrt[3]{17+\sqrt[3]{19}}}}}}}

Bước 1 Nhập \sqrt[3]{19} => nhấn phím =

Bước 2 Nhập \sqrt[3]{x+Ans}

Bước 3 Nhấn phím CALC

Bước 4 Nhập 17

Bước 5 Nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím =

Bước 7 Quay lại thực hiện bắt đầu từ Bước 3 cho các số 13, 11, 7, 5, 3

Vậy giá trị của biểu thứ đã cho \approx 1.701131219

3.3 Tính nhanh giá trị liên phân số có quy luật

Ví dụ 3.3

Tính giá trị của liên phân số 1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{2}}}}}}=[1; 2, 3, 5, 5, 3, 2]

Bước 1 Nhấn phím 2 => nhấn phím =

Bước 2 Nhập biểu thức x+Ans^{-1}

Bước 3 Nhấn phím CALC

Bước 4 Nhấn phím 3 => nhấn phím = => nhấn phím =

Bước 5 Quay lại thực hiện Bước 4 cho các số 5, 5, 3, 2, 1

Vậy giá trị của liên phân số đã cho là \dfrac{2031}{1418}

Cách sử dụng tính năng CALC rất đơn giản, mình hướng dẫn chi tiết như vậy là để những bạn mới cũng có thể nắm được một cách dễ dàng

Còn về việc ứng dụng tính năng này trong các giải thuật lập trình mà cụ thể là chia sơ đồ Hoocne, tính nhanh giá trị biểu thức có căn thức và tính nhanh giá trị liên phân số mình chỉ giới thiệu sơ

Trong thời gian tới mình sẽ viết riêng một bài hướng dẫn đầy đủ từ lí luận, giải thuật đến ví dụ minh họa

<< Các thao tác tính toán với hàm trong máy tính Casio fx-580VN XTìm nghiệm của phương trình bằng tính năng SOLVE >>
Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *